AVG beleid

Jogging Club DOW is een onderafdeling van PV Dow Benelux Terneuzen, gevestigd aan Vliegende Vaart 10, 4537 DH, Terneuzen, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website : www.joggingclubdow.nl  
E-mail: Voorzitter@joggingclubdow.nl

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van de Jogging Club DOW Hij/zij is te bereiken via oa-jcd@dowpv.nl . De functionaris gegevensbescherming wordt ondersteund door de penningmeester die een eigen beheeraccount heeft met een eigen wachtwoord.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jogging Club DOW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Op de website van Jogging Club DOW kan ook beeldmateriaal te zien zijn van evenementen die door ons georganiseerd worden of die door ons bezocht worden. Daar kan dan ook beeldmateriaal van onze leden bij zijn.

IBAN nummers van de leden worden opgenomen in het systeem van de penningmeester.

Betalingen naar leden of betalingen door leden lopen normaliter via de bank.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  voorzitter@joggingclubdow.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jogging Club DOW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Zodat je in staat bent je in te schrijven voor evenementen georganiseerd door JCD
  • Verzenden van informatie over trimlopen in de buurt of landelijke loopkalenders
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is i.v.m. evenementen.
  • Inschrijflijsten te maken voor evenementen.

E-mails zullen altijd via een BCC naar groepen JCD leden gestuurd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jogging Club DOW als onderafdeling van PV Dow Benelux Terneuzen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jogging Club DOW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je lid bent van Jogging Club DOW plus drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jogging Club DOW verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wel kunnen de gegevens worden opgevraagd door het hoofdbestuur van de PV DOW Benelux Terneuzen aangezien wij daar een onderafdeling van zijn. Overigens zullen zij deze gegevens al hebben aangezien je eerst lid van de PV DOW Benelux Terneuzen moet zijn vooraleer je lid kunt worden van de Jogging Club DOW

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Jogging Club DOW website kan gebruik maken van cookies, U bent altijd in de gelegenheid om deze te weigeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Deze gegevens worden bewaard op een externe server die indien nodig gekoppeld wordt aan de persoonlijke laptop van de secretaris. Op verzoek kunnen de gegevens je worden toegestuurd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jogging Club DOW

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar oa-jcd@pvdow.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jogging Club DOW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Jogging Club DOW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jogging Club DOW als onderafdeling van PV DOW Benelux Terneuzen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

Deze website maakt gebruik van cookies.